Dobrovolný sbor hasičský v Hrotovicích založen byl v roce 1883. Dne 1. dubna toho roku konala se ustavující schůze, při níž bylo usneseno založit sbor, zvolit činovníky a určit stanovy. Usnesení bylo tehdy hned vykonáno a téhož dne i obecní výbor městyse Hrotovic vzal na vědomí zřízení sboru.
Sbor zavázal se všechny v obvodu městyse Hrotovic a jeho okolí vzniknoucí požáry dle sil svých dusiti a ročně přehlídky zaříditi.
Prvními činovníky sboru byli:
František Jusa, poštmistr, jako náčelník; Rudolf Mistera, listovní, jako podnáčelník.
Četaři byli:
poštovní expeditor Panoš a rolník Jan Novák, pak kovář Jan Mareš a panský písař Straka; pokladníkem sboru byl panský důchodní Josef Roubal, obchodník Jan Škoda byl mistrem hasičů a zbrojmistrem byl Leopold Prát; MUDr. Estl byl spolkovým lékařem.
Počet členů sboru  v roce 1883 byl 36.
Do státního převratu v roce 1918 byl pak starostou sboru Jan Škoda-obchodník a po jeho smrti ( 3.9.1919) byl zvolen starostou sboru Karel Basner-vrchní poštmistr. Náčelníkem byl pak Arnošt Štraus-mistr kominický a po něm Josef Chládek-rolník. Od roku 1921 jest náčelníkem sboru Kilián Štraus-mistr kominický a podnáčelníkem František Přepejchal-rolník.
Velkostatkář Antonín Dreher propůjčoval od roku 1883 skladiště v zámeckém dvoře hrotovickém a daroval sboru dvě stříkačky s nářadím; jedna z těchto stříkaček se pak převezla do Dalešic. Na to si pak sbor koupil novou ruční stříkačku, kterou má dodnes.
Dne 11. října 1936 zakoupil a dne 12. listopadu 1936 převzal, dobrovolný sbor hrotovický od firmy Jaroslav Chotěbor z Brna, motorovou stříkačku O32-35HP o tlaku 25 atmosfér za cenu 31.800 kč s příslušenstvím.
V roce 1938/1939 opatřeno bylo zákopnické nářadí hodící se dobře k lesním a polním požárům, aby chrániti se mohla jak polní úroda tak i těžba dřeva.
V roce 1941 a 1942 sehrány byly dvě hry divadelní a masopustní ples. Tyto tři podniky spolkové vynesli sboru asi 5000 kč za kterýžto obnos jakož i za příspěvek obce hrotovické 5000 kč, tedy celkem za 10.000 kč, koupen byl posouvací žebřík pro hasičské úkony na vysokých budovách. Výška žebříku jest asi 16 metrů a postačí jak pro Hrotovice tak i pro okolí.
Koncem listopadu r. 1956 dostal požární sbor Hrotovice toužebně očekávanou automobilovou stříkačku se vším moderním vybavením a stříkačku PS 8. Tato byla slavnostně předána v neděli 3. prosince 1956.
Na mimořádné členské schůzi 5.června 1984 byl jako starosta sboru zvolen Emil André a jako velitel Josef Škoda.V roce 2010 byl starostou sboru zvolen Ladislav Smičík a jako velitel ing. Michal Škoda.
K dnešnímu dni má sbor dobrovolných hasičů Hrotovice 64 členů a z toho je 15 zařazeno do výjezdové jednotky JSDH města Hrotovice.